Noteikumi

Sporta kluba Body Factory sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi

 

1.NOTEIKUMI PAR NODARBĪBU PIERAKSTA ATCELŠANU

Atcelt pierakstu uz nodarbībām iespējams 60 minūtes līdz konkrētās nodarbības sākumam, veicot šo darbību reģistrācijas sistēmā. Ja pieraksts tiek atcelts vēlāk par šo noteikto periodu, apmeklējumu (reižu) abonementu īpašniekiem tiek atņemts viens apmeklējums no aktīvā abonementa.

 

2. PREČU ATGRIEŠANAS/NAUDAS ATMAKSAS POLITIKA

Jebkuru iegādāto PRECI ir iespējams samainīt, defekta vai nepareizi izvēlēta izmēra gadījumā, 30 dienu laikā, kopš pirkuma veikšanas datuma, uzrādot pirkuma dokumentu. Preci pieņemam, ja tā nav lietota un ir bez defektiem, tās oriģinālajā iepakojumā – tās kvalitāte nav mainījusies.

Uz maiņu nepieņemam preces, kas pasūtītas iepriekšpasūtījumos, ja vien tām netiek konstatēti defekti.
Mēs paturam tiesības nemainīt preci, ja precei ir defekti, tā ir iegādāta akciju vai atlaižu periodā, ja prece ir dāvanu karte.
Ja prece tiek atgriezta defekta dēļ, ekspertīzes rezultātā, iespējama naudas atgriešana.

Klientam jāveic apmaksa par nodarbībām (abonementa iegāde vai 1 reizes apmeklējums), pieteikšanās laikā, pirms nodarbības apmeklēšanas.
Ja klients nevar ierasties uz apmaksāto nodarbību, nauda netiek atgriezta.
Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma Izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “Body Factory” iesākto.

 

3. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

3.1. Klubs “Body Factory” – SIA “Body Factory Latvia” piederošais sporta klubs “Body Factory”, kura faktiskā adrese ir Mellenu iela 3, Salaspils, Salaspils nov., Latvija,
3.2. Klients – fiziska persona, kura ir noslēgusi ar klubu “Body Factory” Klienta līgumu;
3.3. Puses – Klubs “Body Factory” un Klients, abi kopā.
3.4. Līgums – Kluba “Body Factory” un Klienta starpā noslēgtais Klienta līgums, kas sastāv no Noteikumiem, Informētas piekrišanas/Riska uzņemšanās, Noteikumiem par atbrīvošanu no atbildības un ir derīgs elektroniski apstiprināts;
3.5. Noteikumi – klienta līguma noteikumi, kas sevī iekļauj Kontrakta noteikumu kārtību, abu pušu pienākumus, tiesības un informāciju par kontrakta veidiem.
3.6. Fitnesa pakalpojumi – Kluba “Body Factory” sniegtie pamatpakalpojumi klientam (sporta zāle, funkcionālā fitnesa grupu nodarbības).

 

4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4.1. Klienta līguma noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas regulē tiesiskās attiecības starp Klubu “Body Factory” un Klientu, kurš ir iegādājies beztermiņa vai īstermiņa Kontraktu (mēneša vai desmit reižu apmeklējumu).
4.2. Noteikumi nosaka Fitnesa pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību.
4.3. Fitnesa pakalpojumu saņemšanas kārtība ir noteikta Kluba “Body Factory” Kārtības noteikumos.
4.4. Abu pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie tiesību akti, kas ir saistīti ar fitnesa pakalpojumu saņemšanu un kas nav reglamentēti šajā līgumā, bet ir minēti noteikumu punktā 4.3. vai citos kluba “Body Factory” izdotajos aktos.

 

5.KONTRAKTU VEIDI

5.1. Klubs “Body Factory” piedāvā sekojošus Kontrakta veidus:
5.1.1.“Mēneša abonementa” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Body Factory” tā darba laika ietvaros (iekļautas visas grupu nodarbības un atvērtie laiki) 30 dienas kopš iegādes brīža.
5.1.2. „10 apmeklējumu” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Body Factory” trīs mēnešu laikā, kopš pirmā apmeklējuma, iekļaujot visa veida grupu nodarbības un atvērtos laikus. Par katru apmeklējumu tiek atņemta viena Kontrakta nodarbība.
5.1.3. „Vienreizēja apmeklējuma” Kontrakts dod Klientam tiesības vienreizēji apmeklēt Klubu “Body Factory” tā darba laikā, iekļaujot visa veida grupu nodarbības un atvērtos laikus.
5.1.4. “3 mēnešu abonementa” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Body Factory” tā darba laika ietvaros (iekļautas visas grupu nodarbības un atvērtie laiki) 90 dienas kopš iegādes brīža.

5.1.5. “6 mēnešu abonementa” Kontrakts dod Klientam tiesības apmeklēt Klubu “Body Factory” tā darba laika ietvaros (iekļautas visas grupu nodarbības un atvērtie laiki) 180 dienas kopš iegādes brīža.

5.2. Klubam “Body Factory” ir tiesības vienpusēji mainīt sporta kluba pakalpojuma iespējas un noteikumus, par to laicīgi informējot Klientu vismaz vienu nedēļu iepriekš, un izvietojot informāciju kluba mājas lapā www.bodyfactory.lv
5.3. Klients patstāvīgi un brīvprātīgi izvēlas sev piemērotāko Kontrakta veidu un tā darbības laiku. Kontrakta cena tiek noteikta, vadoties no Kluba “Body Factory” Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošā cenrāža. Kontrakta darbības laiks, veids un cena ir norādīta Līguma veidlapā.

 

6. KOTRAKTA APMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Noslēdzot Līgumu, Klients izvēlas Kontrakta apmaksas veidu: tūlītēja apmaksa (priekšapmaksa, pie nosacījuma, ja izvēlēts 10 apmeklējumu, viena apmeklējuma vai mēneša abonementa Kontrakts) .
6.2. Izvēloties Kontrakta tūlītēju apmaksu (priekšapmaksu), Klientam ir pienākums Līguma noslēgšanas dienā samaksāt Klubam “Body Factory” pilnu izvēlētā Kontrakta cenu.

 

7. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Klientam ir tiesības:
7.1.1. Kontrakta darbības laikā izmantot Kluba “Body Factory” sniegtos Fitnesa pakalpojumus, kas atbilst izvēlētajam kontraktam.
7.1.2. Izbeigt Līguma saistības, Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Klientam nav Kontrakta apmaksas parāda saistības.
7.2. Klientam ir pienākums:
7.2.1. Pienācīgi pildīt visus Līgumā norādītos noteikumus un izmantot Līgumā noteiktās tiesības, ievērot Kārtības noteikumus Klubā “Body Factory”, kā arī izpildīt minētā kluba treneru un pārējā personāla norādījumus, kas atbilst Kluba iekšējiem noteikumiem un vispārēji pieņemtajām pieklājības un kārtības normām.
7.2.2. Izvēloties nomaksu (pakāpenisko apmaksu), kā Kontrakta apmaksas veidu, Līguma noslēgšanas dienā, Klientam ir jāapstiprina Automātisko maksājumu līgums vai jānodrošina, lai šo līgumu Klienta vietā apstiprina maksātājs, kā arī jānodrošina, lai attiecīgajā Klienta vai Maksātāja bankas kontā tiktu nodrošināta nepieciešamā summa.
7.2.3. Būt atbildīgam par savu veselības stāvokli un izvēlētās slodzes intensitāti, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu un Kluba “Body Factory” personālu, kā arī nekavējoties paziņot trenerim par veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanos.8. KLUBA ‘’BODY FACTORY’’ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Klubam “Body Factory” ir tiesības:
8.1.1. Vienpusēji noteikt un mainīt Kārtības noteikumus, Kluba “Body Factory” darba laiku un grupu nodarbību sarakstu, kur Klients ir tiesīgs saņemt pakalpojumus Līguma ietvaros, publicējot nepieciešamo informāciju mājas lapā www.bodyfactory.lv.
8.1.2. Apturēt Kontrakta darbību un izbeigt Līgumu tā noteiktajā kārtībā.
8.2. Klubam “Body Factory” ir pienākums:
8.2.1. Sniegt Fitnesa pakalpojumus, atbilstoši Līguma noteikumiem.
8.2.2. Savlaicīgi iepazīstināt Klientu ar visām izmaiņām Kluba “Body Factory” nodarbību grafikā vai darba laikā, publicējot attiecīgo informāciju mājas lapā www.bodyfactory.lv.
8.2.3. Uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par klienta saņemtajiem pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām.
8.2.4. Līguma darbības laikā nepaaugstināt Kontrakta cenu.9. ABU PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem.
9.2. Klients ir atbildīgs par savas rīcības nodarītajiem zaudējumiem Klubam “Body factory”, tā personālam vai apmeklētājiem.10. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA UN KONTRAKTA DARBĪBAS APTURĒŠANA

10.1 Kontrakta darbību NAV IESPĒJAMS “IESALDĒT” vai apturēt uz laiku.
10.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir pieļaujama sekojošos gadījumos:
10.2.1. Pēc klienta iniciatīvas, Ja Klients ir sniedzis Kluba “Body Factory” vadībai informāciju (un Kluba vadība to ir apstiprinājusi), ka Klientam ir veselības traucējumi, kas neļauj viņam nodarboties ar sportiskām aktivitātēm termiņā, kas ilgāks par 6 mēnešiem.
10.1.2. Pēc Kluba “Body Factory” iniciatīvas, ja Klients ja Klients tīši bojā Kluba “Body Factory” mantu vai vairākkārtīgi pārkāpj Kārtības noteikumus.
10.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas sekas:
10.3.1. Ja Līgums ir pirms termiņa izbeigts pēc Klienta iniciatīvas, noteiktajā kārtībā, Klientam ir pienākums Līguma izbeigšanas dienā apmaksāt Klubam “Body Factory”:
10.3.1.1 Paredzēto, bet neapmaksāto Kontrakta darbības periodu (1 mēnesi), ja iegādāts mēneša abonements.11. INFORMĒTA PIEKRIŠANA/RISKA UZŅEMŠANĀS

Aptiprinot šo Līgumu, Klients piekrīt piedalīties vienā vai vairākās Kluba “Body Factory” organizētajās fiziskās sagatavotības treniņprogrammās/grupās. Klubs “Body Factory” ir Klientu informējis, ka tā piedāvātās programmas/grupas, kurās Klients vēlas līdzdarboties, ir ļoti intensīvas un var likt darboties uz fizisko spēju robežas. Apstiprinot šo Līgumu, Klients apzinās un saprotu, ka līdzdalība programmās/grupās var radīt dažādas pakāpes risku, kas cita starpā var ietvert:
* muskuļu, kaulu un/vai sirds un elpošanas sistēmas bojājumus, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu;
* traumu manis paša, treniņu partnera vai citu apkārt esošo cilvēku nevērības dēļ;
* traumu nepareizas aprīkojuma izmantošanas vai bojājuma dēļ;
* traumu man zināmas vai nezināmas medicīniskas problēmas dēļ;
* letālu iznākumu.
Apstiprinot šo līgumu, Klients labprātīgi uzņemas pilnu atbildību par jebkāda veida risku, kuram sevi pakļauju, līdzdarbojoties Kluba “Body Fctory” organizētajās programmās/grupās, un par traumām vai letālu iznākumu, kas iespējams, piedaloties kādā aktivitātē, grupā vai fiziskās sagatavotības treniņprogrammā. Klients apliecina, ka viņam nav zināmi medicīniski traucējumi, kas varētu palielināt saslimšanas vai traumas gūšanas risku, piedaloties Kluba “Body Factory” veidotajā treniņprogrammā.
Ņemot vērā iepriekš minēto risku un bīstamību, kā arī faktu, ka Klients labprātīgi un brīvprātīgi piedalās Kluba “Body Factory” piedāvātajās aktivitātēs, un pilnībā izprotot visu iepriekš minēto, neizvirza nekādus prasījumus, un ar šo Kluba “Body Factory” un tā aģenti, amatpersonas, vadītāji, darbinieki un brīvprātīgie tiek atbrīvoti no jebkādas atbildības, reklamācijām, pieprasījumiem, tiesas procesiem vai tiesvedības procesiem, vai jebkāda veida zaudējumiem, kas jebkādā veidā saistīti vai rodas saistībā ar Klienta dalību Kluba “Body Factory” treniņprogrammās/grupās, tostarp tiem, kas saistīti ar iepriekš minēto pušu nevērību vai nolaidību. Šī vienošanās ir saistoša Klientam, tā tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem, mantiniekiem, testamenta izpildītājiem, kustamā īpašuma pārņēmējiem vai cesionāriem. Ja kāda no šīs vienošanās daļām tiek uzskatīta par spēkā neesošu, Klients, apstiprinot Līgumu, piekrīt, ka pārējais vienošanās teksts paliek spēkā.
Apstiprinot Līgumu, Klients apzinās, ka Kluba “Body Factory” piedāvātās aktivitātes ir saistītas ar risku. Tādēļ Klients uzņemas finansiālu atbildību par jebkāda veida kaitējumu, ko nevērības dēļ var nodarīt pats sev vai kādam citam dalībniekam, kā arī piekrīt maksimālā likumā noteiktā apmērā to atlīdzināt un kompensēt, neuzliekot kādai citai fiziskai vai juridiskai personai šādu atbildību.12. NOBEIGUMA NOTEIKTUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar tā elektroniskas apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz Kontrakta darbības termiņa beigām vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai norādītajā kārtībā.
12.2. Puses pirms Līguma apstiprināšanas ir iepazinušās ar tā saturu un ar savu apstiprinājumu apliecina, ka Līguma saturs pilnīgi un precīzi atspoguļo Pušu patieso gribu.
12.3. Ja kāds Līguma noteikuma punkts ir atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Līguma punktu spēkā esamību.
12.4. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm, ir risināmi Latvijas Republikas tiesā.
12.5. Līgums ir sastādīts un derīgs bez klienta paraksta, elektroniskā veidā.

whatsApp